Oh Mushy Mushy!

DragonBall Z Saiyan Saga

.JIZZ.

Ah. Loving a Saiyan hurts. Kiss over 9000!!

Ah. Loving a Saiyan hurts. Kiss over 9000!!